Quists de la borsa de Rathke

Entre el lòbul anterior i posterior hipofisari és freqüent la troballa de quists epitelials asimptomàtics. Aquests quists es consideren romanents de la borsa de Rathke. El creixement macroscòpic i asimptomàtic d’aquests quists s’ha vist en un 20% dels casos. En alguns casos aquest creixement pot a arribar a ser simptomàtic. La majoria d’aquests quists simptomàtics tenen un centímetre o més de diàmetre i solen afectar la població adulta. Tenen un component majoritari intrasellar i de vegades un component suprasellar.

Els quists tenen un component aquós o mucós. Microscòpicament els quists estan recoberts per un epiteli cuboide o cilíndric ciliat i cèl lules productores mucoide. De vegades és possible trobar aquests quists associats a adenomes de hipòfisi. En alguns d’aquests casos s’han evidenciat cèl lules de transició entre el quist i l’adenoma donant lloc a una entitat controvertida anomenada tumor de cèl lules transicionals de la hipòfisi. El tractament quirúrgic està indicat quan hi ha una evidència de creixement del quist o bé si és simptomàtic (Figura 1). Imatge pre i postoperatòria.